کف رفتن

   معنی:

    دزدی کردن،پنهانی و بدون اینکه کسی بفهمد چیزی را برداشتن(اشاره به کف زنی که نوعی از دزدی است)