به خون کسی تشنه بودن

   معنی:

    با کسی دشمنی شدید داشتن و از او متنفّر بودن