خود کرده را تدبیر نیست

   معنی:

    کسی که اعمالش باعث ناراحتی، ضرر یا گرفتاری خودش شده چارهای ندارد جز تحمل.