نوکر بی جیره مواجب

   معنی:

    کسی که خدمت مفت و بدون مزد بکند