هر کی هر کی

   معنی:

    آشفتگی و هرج و مرج،کسی به کسی نبودن