آب از دستش نمی چکد

   معنی:

    اشاره به آدم بسیار خصیص