دوست مرا یاد کند یک هله پوک

   معنی:

    هدیه هر چند اندک و کم ارزش حتی در حد یک دانه هِل پوک شده باشد،نشان میدهد به یاد دوست هستیم و به او علاقه داریم