لقمه را باید به اندازه دهان برداشت

   معنی:

    در انجام و انتخاب کار یا همسر ، باید به اندازی وسع و توان و شان خود پیش رفت و قدم برداشت.