قشقرق به پا کردن

   معنی:

    داد و قال و کولی گری،بر سر چیزی فتنه و آشوب به پا کردن