برادریمان بجا، بزغاله یکی هفت صنار

   معنی:

    دوستی و نزدیکی به جای خود، حساب و کتاب هم به جای خود.