سرش تو لاک خودشه

   معنی:

    کاری به کار کسی ندارد