صابون کسی به تن خوردن

   معنی:

    هنگامی که صدمه و ضرر و بدی های کسی به شخص دیگر رسیده و ثابت شده باشد.