آشپزخانه امام رضاست،نه مال داراست نه مال گداست

   معنی:

    استفاده همگانی از چیزی