باری به هر جهت

   معنی:

    کار سر هم بندی و از سر بی علاقگی