سرم را بشکن نرخم را نشکن

   معنی:

    در دو معنی : 1-کسی که حاضر است سرش بشکند اما قدر و ارزشش کم نشود 2-حرف کاسب و کارگری که با او زیاد چانه بزنند و او حاضر به کم کردن نرخش نباشد