کفگیر به ته دیگ خورده

   معنی:

    ته کشیدن و تمام شدن پول و سرمایه،تهیدست شدن و چیزی در بساط نداشتن