آب پاکی روی دست کسی ریختن

   معنی:

    آخرین جواب رد را به کسی مثل خواستگار یا طلبکار دادن .