خالی بستن

   معنی:

    دروغ گفتن، ادعای پوچ و تو خالی.