دست به عصا

   معنی:

    محتاطانه،با دقت و ملاحظه رفتار کردن