مأمور است و معذور

   معنی:

    کسی که در مورد کاری از خود اختیاری ندارد و مجبور است فقط دستور را اجرا کند