بالا تو دیدم پایینت را هم دیدم

   معنی:

    اشاره به دروغگویی کسی ؛ روزی گدایی در خانه ای را زد،صاحبخانه که روی پشت بام بود گفت:اگر پایین بودم چیزی میدادم.دفعه دیگر وقتی گدا آمد و چیزی طلب نمود صاحبخانه گفت اگر در بالاخانه بودم برایت می آوردم و گدا گفت ...