گوش به زنگ

   معنی:

    آماده و منتظر شنیدن خبری یا وقوع امری بودن