تب تند زود عرق می کنه

   معنی:

    علاقه شدید و شور التهاب زیاد در مورد کاری یا نسبت به چیزی و کسی معمولا به همان اندازه هم زود به سردی می گراید و از بین می رود .