گوشتش زیر دندونشه

   معنی:

    کسی را میگویند که جگرگوشه اش تحت اراده و اختیار کسی دیگر است و باید در برخورد با او احتیاط و مدارا کند