سیر از گرسنه خبر نداره،سواره از پیاده

   معنی:

    ثروتمند و توانگر از حال و درد فقیر و بینوا بی خبر است