خم رنگرزی نیست

   معنی:

    به کسی گفته می شود که بخواهد کارش زود انجام شود و طرف مقابل را وا دارد به عجله و سرعت عمل کند .