آتش بیار معرکه

   معنی:

    دو به هم زن، فتنه انگیز.