تکه بزرگش گوشش است

   معنی:

    تهدید به ضرب و جرح یا دچار سانحه شدن و قطعه قطعه و ریز ریز گردیدن تا حدی که بزرگترین تکه باقی مانده شخص گوشش باشد