کاری کرد کارستان

   معنی:

    کاری فوق العاده،نگفتنی و بسیار دقیق و اساسی،کسی که کاری بزرگ و مشکل را به بهترین نحو،درست و حسابی و بدون عیب و نقص انجام دهد