تیشه به ریشه زدن

   معنی:

    از هستی ساقط کردن،چیزی را از بیخ و بن و بطور اساسی قطع کردن و از بین بردن