ریش و قیچی را دست کسی دادن

   معنی:

    اختیار تام و کامل در مورد چیزی یا کاری به کسی دادن