تن را چرب کردن

   معنی:

    خود را برای دعوا و کتک خوردن آماده کردن