تخم مرغ به چانه بستن

   معنی:

    پرحرفی،وراجی و پرچانگی کردن