از عرش تا فرش

   معنی:

    از آسمان تا زمین و هرچه در آنهاست