صنار بده آش،به همین خیال باش

   معنی:

    برای ناامید و منصرف کردن کسی میگویند که به چیزی امید بسته و دل خوش کرده باشد