گربه را باید دم حجله کشت

   معنی:

    همان اول کار باید از طرف زهر چشم گرفت تا حساب کار خودش را بکند .