بگذار در کوزه آبش را بخور

   معنی:

    نوشته،سند و یا هر چیز دیگری که بی ارزش و بی خاصیت و بدرد نخور باشد