سنبه اش پر زور است

   معنی:

    خیلی عصبانی و ناراحت است