حرف راست را باید از بچه شنید

   معنی:

    از آنجا که بچه ها فطرتی پاک و دست نخورده دارند و دروغ و ریا را نمی شناسند ، و از طرفی قوه تشخیص خوب و بد یا نفع و ضرر را ندارند هرچه می گویند عین حقیقت و از ته دل می باشد .