مرغ همسایه غازه

   معنی:

    چیزهای دیگران به نظر بهتر و چشمگیر تر از مال خود آدم می آید