طوطی وار

   معنی:

    یاد گرفتن چیزی یا گفتن حرفی بدون فکر و دانستن معنی آن ( مثل طوطی )