کله اش باد داره

   معنی:

    قُد و یکدنده ای که حرفهای بزرگ میزند و فکرهای خطرناک در سر دارد