غزل خداحافظی خواندن

   معنی:

    به دو معنی : 1- پایان عمر و دم مرگ 2- جدایی و یا قهر و کناره گیری و قطع مراوده کردن.