خالی بستن

   معنی:

    دروغ گفتن ، ادعای پوچ و تو خالی