دردیزی باز است حیای گربه کجا رفته ؟

   معنی:

    اشاره به شخص بی ملاحظه که از محبت و نجابت و بزرگواری کسی سوء استفاده کند .