بالاخانه اش را اجاره داده

   معنی:

    عقل و شعور و معرفت را از دست داده دیوانه شده