شانه خالی کردن

   معنی:

    از زیر کاری در رفتن و آن را به عهده نگرفتن