حسرت به دلم کچل خدیجه، مردم ندیدم نوه و نتیجه

   معنی:

    حرف آدم حسود یا حسرت کش در مورد کسی که به مقصود خود رسیده و دق می کند اما خود از مثل آن محروم است.