پز عالی جیب خالی

   معنی:

    کسی که ظاهری آراسته و فریبنده دارد ولی پول و مال و منالی ندارد