برای همه مادره برای من زن بابا

   معنی:

    کسی که برای دیگران کارآمد و دلسوز و مهربان باشد و برای دوستان و بستگان نا مهربان و بی تفاوت یا حتی بدخواه باشد